28 Sep
2012

احمدی نژاد: آماده مذاکره ایم.
قیمت دلار از مرز ۲۷۰۰ تومان گذشت.
توهین بی سابقه روزنامه آمریکائی نیویورک پست به احمدی نژاد.
سخنگوی وزارت خارجه ایران در نیویورک مورد تهاجم قرار گرفت.
عدم حمایت کانادائیان از جنگ با ایران بر طبق یک نظرسنجی.

admin

amir.td@gmail.com