فقط سه روز تا تحریم کامل خرید های نفتی اروپا از ایران.
قیمت دلار به بیش از 2000 تومان رسید.
سردار جزایری: اگربه ايران حمله شود، حمله ميکنيم.
رييس جمهور مصر از خبرگزاری فارس شکايت میکند.

admin

amir.td@gmail.com

Leave a comment: