فرصت ایران برای مذاکرات اتمی نامحدود نیست.
حلقه تحریم نفتی ایران تنگ تر میشود.
ترکیه سفیر ایران را احضار کرد.
وزیر کار به خاطر انتصاب مرتضوی استیضاح میشود.

admin

amir.td@gmail.com

Leave a comment: