آمريکا به تحريم های خود عليه ايران ادامه می دهد.
پخش یک مستند درباره نحوه آمادگی اسرائیل برای حمله به ایران.
دعواهای داخلی و منطق های بر سر انتقال آب خزر.
تائید گزار شها درباره شکایت ۲۱ نماینده از احمد ینژاد.
کلاه گشادی که دولت و مرتضوی بر سر مجلس گذاشتند.

admin

amir.td@gmail.com

Leave a comment: