هشدار روسیه و چین در مورد اقدام نظامی علیه ایران.
پدیده شاهین نجفی ماندنی است.
مصرف مواد مخدر در اقشار مختلف ایران موج میزند.
هشدار متقابل ایران و اروپا بر سر پرونده هسته ای.
روسیه: صحبتی در مورد ساخت فاز دوم نیروگاه بوشهر نداشت هایم.

admin

amir.td@gmail.com

Leave a comment: