شماره ۱۰۵۵ نشریه پیوند

آمريکا به تحريم های خود عليه ايران ادامه می دهد. پخش یک مستند درباره نحوه آمادگی اسرائیل برای حمله به ایران. دعواهای داخلی و منطق های بر سر انتقال آب خزر. تائید گزار شها درباره شکایت ۲۱ نماینده از احمد ینژاد. کلاه گشادی که دولت و مرتضوی بر سر مجلس گذاشتند.