شماره ۱۰۵۵ نشریه پیوند

آمريکا به تحريم های خود عليه ايران ادامه می دهد. پخش یک مستند درباره نحوه آمادگی اسرائیل برای حمله به ایران. دعواهای داخلی و منطق های بر سر انتقال آب خزر. تائید گزار شها درباره شکایت ۲۱ نماینده از احمد ینژاد. کلاه گشادی که دولت و مرتضوی بر سر مجلس گذاشتند.

شماره ۱۰۵۲ نشریه پیوند

اردوغان با پيام اوباما در تهران. حضور گسترده پلیس در پار کهای کشور در روز 13 فروردین. رتبه نخست ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان. رئيس مجلس سنای افغانستان محمود احمدی نژاد را به دخالت در امور اين کشور متهم کرد