شماره ۱۰۵۲ نشریه پیوند

اردوغان با پيام اوباما در تهران. حضور گسترده پلیس در پار کهای کشور در روز 13 فروردین. رتبه نخست ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان. رئيس مجلس سنای افغانستان محمود احمدی نژاد را به دخالت در امور اين کشور متهم کرد